Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Úradná tabuľa

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave sa
obrátil na regionálny úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej
republike so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti pri distribúcii
a vypĺňaní dotazníka, ktorý je zameraný na radónovú problematiku.
Dotazník vypracovali pracovníci Medzinárodnej agentúry pre atómovú
energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni v rámci projektu RER 9453.
Dotazník môžu vyplniť občania Slovenskej republiky všetkých vekových
kategórií, ale do záverečného hodnotenia budú zahrnuté len
odpovede od občanov vo veku 18 – 64 rokov a vyhodnotený bude
podľa pokynov MAAE. Dotazník je k dispozícii online v slovenskom
a maďarskom jazyku.
Spoločným cieľom je osloviť čo najviac občanov zo všetkých regiónov
Slovenska.

 

https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=sk

 

https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=hu 

 

Ďakujeme Vám za ochotu a spoluprácu.