Odvoz komunálneho a zber triedeného odpadu

Novelizáciou zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. vzniká mestu a obci povinnosť vykonávať triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností s účinnosťou od 1.1.2021. Výnimku, vyplývajúcu zo zákona o odpadoch  § 81 ods. 21, kedy obec nie je povinná zaviesť zber kuchynského odpad, tvorí podmienka, pri ktorej obec musí preukázateľne deklarovať, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad využitím záhradných kompostérov alebo obec prevádzkuje zber kuchynského odpadu.

 

Efektívnou prípravou a pomoc obciam a mestám pripraviť sa na túto zmenu je nastavenie systému zberu BRKO podľa individuálnych potrieb každej obce/mesta.

 

Odvoz komunálneho odpadu

 

Odvoz komunálneho odpadu sa koná každý párny týždeň v piatok.

 

 

Zber triedeného odpadu