Verejná vyhláška - oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny

Úradná tabuľa

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na základe žiadosti: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica,

prijatej dňa 12.03. 2020 a predloženej dokumentácie ochrany prírody a krajiny

„Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky“, spracovateľ PD: SAŽP Banská Bystrica, dátum spracovania PD: 2019 oznamuje zámer schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky“.