Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce