Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Aktuality

Vážení občania !

 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov od 1.1.2021 ukladá
obciam povinnosť zaviesť triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad. Zákon však stanovuje aj možnosť, kedy sa osobitný systém triedenia
zaviesť nemusí, a to nevzťahuje sa na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100 % domácností
kompostuje vlastný odpad vo svojich domácich kompostoviskách.
Je na každom z Vás, či sa rozhodne mať kompostovisko vyrobené svojpomocne,
alebo si kompostér zakúpite v obchode, prípadne cez obec.
Ak si kompostéry zabezpečia občania sami, obec je povinná túto skutočnosť preveriť.
Kompostovací zásobník sa v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 322/2017 musí nachádzať nad zemou, musí byť vhodným spôsobom upravený na
zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a musí umožniť ľahkú manipuláciu s
kompostovaným materiálom. Pre domácnosti v bytových domoch s pozemkom so zeleňou
alebo záhradou je možné využívať jeden spoločný kompostér (primeranej veľkosti).
V prípade, ak o domáce kompostovanie nemáte záujem, obec Vám zabezpečí triedený zber
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ale všetky náklady spojené so zberom budú
rozrátané dotyčným domácnostiam v poplatku za komunálny odpad.
Vytvárať osobitný systém zberu na likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu považujem za zbytočné a neefektívne, a v konečnom dôsledku aj drahé, nakoľko by sa
náklady na jeho zavedenie museli premietnuť do poplatku za komunálny odpad. Naopak,
domáce kompostovanie považujem v podmienkach našej obce za prirodzené.
Verím, že sa do kompostovania zapoja všetky naše domácnosti – v prvom rade vyplnia,
podpíšu a doručia Čestné prehlásenie na Obecný úrad v Branove a zriadia si domáce
kompostovisko.

 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať Obecný úrad v Branove na čísle

 

035/6485126.

 

 

Ing. Andrea Šulíková, starosta obce

 

Príloha:
- Čestné prehlásenie