Zber odpadu

Aktuality

Vážení občania!

 

Do verejného priestranstva boli umiestnené ďalšie 1100 litrové nádoby na triedený zber (sklo, plasty, papier). Nádoby sú umiestnené na parkovisku pri Obecnom úrade. 1100 litrové nádoby na sklo a papier sú aj pri autobusovej zastávke (gazdovský dvor) a pri autobusovej zastávke (horný koniec). Tieto nádoby slúžia na odpad z domácností. 120 litrové nádoby, ktoré sú na cintoríne pred domom smútku a pri autobusovej zastávke v dedina, nie sú určené na odpad z domácnosti. Sklo, papier, plasty môžete odovzdať aj na zberný dvor. Plasty sa zbierajú každý mesiac spred domov. Papier sa zbiera spred domov štyrikrát v roku podľa platného harmonogramu zberu triedeného odpadu.

 

Ďakujeme, že sa zapájate do triedeného zberu odpadov!