Matričný úrad - narodenie dieťaťa

Narodenie dieťaťa

Rodný list sa vybavuje na príslušnom matričnom úrade podľa miesta narodenia dieťaťa. Príslušný matričný úrad vydá pre novorodenca – prvopis, ďalej sa vydáva rodný list na žiadosť občana pre jeho osobné účely. Príslušný matričný úrad taktiež vydá žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

K zápisu je potrebné predložiť:

  • Dieťa narodené v manželstve:

občianske preukazy rodičov dieťaťa

sobášny list rodičov dieťaťa

  • Ak sú rodičia dieťaťa slobodní:

- občianske preukazy rodičov dieťaťa

- na požiadanie rodičov matričný úrad spíše na základe ich súhlasného vyhlásenia zápisnicu o určení otcovstva

  • Dieťa narodené vdove:

- občiansky preukaz matky dieťaťa

- občiansky preukaz otca dieťaťa

- úmrtný list zomretého manžela

- na požiadanie rodičov matričný úrad spíše na základe ich súhlasného vyhlásenia zápisnicu o určení otcovstva

 

  • Dieťa narodené rozvedenej matke:

 

- občiansky preukaz matky dieťaťa

 

- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva

- sobášny list matky dieťaťa, ak je dieťa narodené do trojstého dňa od právoplatnosti rozsudku o rozvode jej manželstva.

 

Ak sa dieťa narodí v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva, ako otec dieťaťa sa zapisuje manžel matky dieťaťa.
Ak je dieťa narodené po uplynutí trojstého dňa od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, obidvaja rodičia predložia občianske preukazy, matka právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva a na základe ich súhlasného vyhlásenia matričný úrad spíše zápisnicu určení otcovstva.

 

  • Dieťa narodené neplnoletej matke: - občiansky preukaz matky dieťaťa

- občiansky preukaz zákonného zástupcu matky

dieťaťa

Poplatky

  • prvý výpis rodného listu sa vydáva bezplatne

  • správny poplatok 5,00 € za vydanie duplikátu rodného listu na požiadanie občana v zmysle zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov