Matričný úrad - osvedčovacia agenda

Osvedčovacia agenda

 

Osvedčovanie podpisov

Podpis sa osvedčuje na potrebnej listine s predloženým platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť prítomná v kancelárii úradu a listinu musí podpísať pred pracovníčkou, ktorá podpis osvedčuje na listine a potom v osvedčovacej knihe. V mimoriadnych prípadoch, hlavne zo zdravotných dôvodov je možné overiť podpis aj mimo úradnej miestnosti, pričom čas a miesto je potrebné vopred dohodnúť s pracovníčkou úradu. Na listinách určených na použitie v cudzine obec overenie nevykonáva a je potrebné sa obrátiť na notára. Úkon je spoplatnený.

Poplatky

  • správny poplatok 2 € v zmysle zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

  • správny orgán môže správny poplatok zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti

 

Osvedčovanie listín

 Pri osvedčovaní listín sa overuje, že predložená fotokópia, odpis listiny sa zhoduje s jej originálom, preto je nevyhnutné pri overení predložiť aj originál overenej listiny a taktiež aj občiansky preukaz. Osvedčenie sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti. Úkon je spoplatnený.

Poplatky

  • správny poplatok 2 € v zmysle zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

  • správny orgán môže správny poplatok zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti