Stavebný úrad

Ako vybaviť Stavebný úrad:

 

https://surany.sk/index.php/obcan/ako-vybavit/stavebny-urad/

 

 

Tlačivá a žiadosti odd. životného prostredia, výstavby a územného plánovania a stavebného úradu

 

C-Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a rozhodnutia o využití územia v súlade s § 35 a § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

 

D-Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní v súlade s § 39a a § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

 

F-Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia v súlade s § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

 

G-Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v súlade s § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

 

H-Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby

 

I- Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

 

J- Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

 

K- Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

 

L- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác

 

Ohlásenie jednoduchej stavby

 

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2

 

O- Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 (vrátane)

 

P- Prehlásenie stavebného dozora

 

R- Oznámenie o začatí stavebných prác

 

S- Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie

 

Tlačivo oznámenia údajov potrebných pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia

 

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti pozemku stavby

 

Žiadosť o súhlas so stavbou užívaním malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 

Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia pretláčania

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín