Matričný úrad - úmrtie občana

Úmrtie občana

Úmrtie vybavujú pozostalí priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby. Obec Branovo zapisuje do matriky všetky úmrtia, ktoré nastali na jej území, a to na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár, prípadne na základe právoplatného rozsudku súdu o vyhlásení občana za mŕtveho.

 

K zápisu je potrebné predložiť:

  • list o prehliadke mŕtveho (3-krát)

  • preukaz totožnosti nebohého – občiansky preukaz

  • u maloletých rodný list a občianske preukazy rodičov dieťaťa

  • občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtný list vybavuje

  • pas, ak ide o cudzieho štátneho občana

  • splnomocnenie pohrebnej služby v prípade ak doklady o úmrtí nevybavuje rodinný príslušník osobne

Po predložení uvedených dokladov bude vystavený úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Poplatky

  • prvý výpis úmrtného listu sa vydáva bezplatne

  • správny poplatok 5,00 € za vydanie duplikátu úmrtného listu na požiadanie občana v zmysle zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov