Výzva na predloženie ponuky Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby „Výstavba Turistického prístrešku“