Zaujímavosti

Upozornenie - Detektoristi

 

Geologický vývoj

 

Z hľadiska geologickej stavby je prevažná časť budovaná na neogénnom podloží, pokrytom značnou hrúbkou spevnenej hliny z aluviálnych náplavov.

 

Pôdny fond

 

Katastrálna výmera obce je 932 ha, z toho orná pôda je zastúpená výmerou 783 ha.

 

Pôdy v okolí Branova sú stredne ťažké - čiže hlinité, vhodné na pestovanie poľnohospodárskych plodín, v širokom rozsahu a taktiež vhodné na pestovanie ovocných stromov. Obec má vhodné pôdne i klimatické podmienky na rozvoj poľnohospodárskej výroby.

 

Klimatické pomery

 

cesta

Územie je rovinaté, málo členité s rozpätím nadmorskej výšky od 110 do 190 m n. m. Svojím nížinným charakterom patríme medzi najlepšie, ale i najsuchšie oblasti v SR. Zrážky sú malé a nepravidelne rozložené vo vegetačnom období. Priemerné množstvo zrážok sa pohybuje od 550 do 600 mm ročne. Najviac zrážok vo vegetačnom období pripadá na mesiac máj, jún. Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu je v júli 65-70%, čo svedčí o suchosti. Priemerná ročná teplota je 9,7°C a vo vegetačnom období 17°C. V júli dosahuje až 24,2°C.

 

Hydrogeografia

 

Cez obec preteká malý potok miestneho významu. V severnej časti obce je vybudovaná 19 ha vodná nádrž, ktorá je zarybnená. Voda z nádrže sa využíva na zavlažovanie polí v blízkom okolí.

 

Flóra a fauna

 

posed

 

Okolie obce je čiastočne zalesnené. Prevládajú agáty, jasene, borovice, čiastočne duby a buky. V záhradách prevládajú jablone a slivky.

 

V lete sú na lúčkach a medziach známe králik biely, záružlie močiarne, púpava lekárska, rumanček pravý a veľa kvetov, ktoré pestujú obyvatelia - najviac ruže, tulipány a iné.

 

V okolí žije veľa srstnatej a pernatej zveri. Najväčšie zastúpenie tu má zajac poľný, bažant obyčajný a srnčia zver.

Ochrana životného prostredia

 

Veľká starostlivosť sa venuje ochrane prírody, o čom svedčí aj nové zalesňovanie poľných ciest. Obyvatelia obce skrášľujú okolie svojich príbytkov vysádzaním okrasných krov a kvetín.

 

Pozitívne vplyvy na životné prostredie v obci: zber komunálneho odpadu, zber separovaného dopadu