Menu
Obec Branovo
ObecBranovo
rozšírené vyhľadávanie

Hlavný kontrolór

Ing. Silvia Abrahámová

Hlavný kontrolór obce

 • 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobností obce. Vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu (zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme).
   
 • 2. Postavenie, pôsobnosť, funkčné obdobie, ako aj výkon funkcie hlavného kontrolóra sú vymedzené v zákone o obecnom zriadení a v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch.
   
 • 3. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie:
 •     a) poslanca obecného zastupiteľstva,
 •     b) starostu,
 •     c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
 •     d) iného zamestnanca obce,
 •     e) podľa osobitného zákona.

 

 • 4. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Kontrolór v obci Branovo vykonáva svoju funkciu na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je učený ako deň nástupu do práce.
   
 • 5. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
   
 • 6. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný dvakrát ročne podávať správu o výsledkoch kontroly za uplynulé obdobie.
   
 • 7. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak:
 •     a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho    zamestnanca,
 •     b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
 •     c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

 

 • 8. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
   
 • 9. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

 

Hlavný kontrolór je zodpovedný za evidovanie a preverovanie oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou a oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia.

 

Spôsob podávania oznámenia

 • 1. Oznámenie možno podať osobne – ústne do záznamu, písomne alebo elektronickou poštou.
   
 • 2. Oznámenie možno podať osobne na sekretariáte Obecného úradu v Branove.
   
 • 3. Písomné oznámenie sa podáva na adresu:
  •  Hlavný kontrolór obce Branovo
  •  Obec Branovo
  •  Obecný úrad č. 46
  •  941 31 Dvory nad Žitavou
    
 • 4. Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra“.
   
 • 5. Oznámenie elektronickou formou sa podáva na emailovú adresu hlavného kontrolóra obce Branovo, ktorá je verejne prístupná na webovom sídle obce. Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.
   
 • 6. Oznámenie prijaté inou osobou ako hlavným kontrolórom obce Branovo je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie hlavnému kontrolórovi obce Branovo.

 

Spojenie

Hlavný kontrolór obce Branovo

Obec Branovo
Obecný úrad č. 46
941 31 pošta Dvory nad Žitavou

Samospráva

Sviatok

Meniny má Kamila

Zajtra má meniny Dušana

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.