Menu
Obec Branovo
ObecBranovo
rozšírené vyhľadávanie

Štatút obce

Obec Branovo

Štatút obce Branovo

 

NÁVRH ŠTATÚTU OBCE

 

Vyvesený dňa : 30.01.2019  

Zvesený dňa : 13.02.2019

 

SCHVÁLENÝ ŠTATÚT OBCE : 13.02.2019

 

Vyvesený : 14.02.2019

Zvesený : 06.03.2019

Účinný : 01.03.2019

Obecné zastupiteľstvo v Branove na základe ustanovenia §11 ods. 4 písm. k), zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o obecnom zriadení ”) s ch v a ľ u j e   pre územie Branovo tento

 

ŠTATÚT

OBCE BRANOVO

 

§ 1
Úvodné ustanovenia

 

1. Štatút obce Branovo upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva,  ceny obce, ceny starostu obce.

2. Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

 

§ 2
Postavenie obce

 

1. Obec Branovo je samostatný územný správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 

2.Územie obce Branovo je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie. Akékoľvek zmeny územia obce Branovo možno vykonať len v súlade s platnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a s osobitnými právnymi predpismi.

3. Obec Branovo je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

4. Obec môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Obec  môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov - fyzických aj právnických osôb – pokiaľ bola k takémuto nakladaniu zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

5. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby obyvateľov.

6. Obec Branovo má svoje vlastné symboly, ktoré orgány obce používajú pri výkone samosprávy.

7. Ukladať obci Branovo povinnosti a obmedzenia pri výkone samosprávy možno len na základe zákona a na základe medzinárodnej zmluvy.

 

§ 3
Obyvatelia obce Branovo, ich práva a povinnosti

 

1. Obyvateľom obce Branovo je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Úpravu trvalého pobytu upravuje osobitná právna úprava. Obec môže upraviť bližšie podmienky inštitútu trvalého pobytu na území obce v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené predovšetkým v ustanovení § 3 ods. 2 a 3  zákona o obecnom zriadení.

3. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na  území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, je v obci prihlásený  na prechodný pobyt alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich  zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

 

§ 4
Samospráva obce

 

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba. Ak osobitný zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správ platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

2. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.

3. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a) orgánov obce,

b) miestneho referenda,

c) zhromaždení obyvateľov obce.

4. Obyvatelia obce majú právo na prístup k informáciám o výkone samosprávy, prenesenom výkone štátnej správy na obec a o zámeroch rozvoja obce. Orgány obce zabezpečujú informovanosť obyvateľov obce o ich činnosti a o rozvoji obce priamo na rokovaní obecného zastupiteľstva, na zhromaždení obyvateľov, na úradných tabuliach, miestnym rozhlasom a na webovej stránke obce.

5. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“). VZN obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

6. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote. Úradná tabuľa obce je umiestnená pred obecným úradom. 

7. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať VZN len na základe splnomocnenia zákona a jeho medziach.

§ 5

Orgány obce

 

1. Orgánmi obce Branova sú:

a) obecné zastupiteľstvo,

b) starosta obce.

2. Obecné zastupiteľstvo v Branove zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné kontrolné a poradné orgány.

3. V obci Branovo sú zriadené komisie obecného zastupiteľstva.

4. Postavenie, právomoc a pôsobnosť orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva vyplýva zo zákona o obecnom zriadení a ďalších osobitných zákonov.

 

§ 6

Obecné zastupiteľstvo

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Branove je zastupiteľský zbor obce Branovo  zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Branovo na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

2. Obecné zastupiteľstvo v Branove má 5 poslancov.

3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach obce Branovo, pôsobnosť a právomoc obecného zastupiteľstva vymedzuje zákon o obecnom zriadení a ďalšie osobitné zákony. 

4. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života obce.
Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Branove. 

 

 

 

§ 7

Starosta obce

 

1. Starosta je štatutárnym orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám. 

2.Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom, v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom. Starosta obce môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení. 

3. Starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.

4. Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. 

5. Starosta zvoláva a vedie rokovania obecného zastupiteľstva, podpisuje jeho uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia obce. 

6. Starosta môže predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné návrhy a má právo veta voči jeho uzneseniam (okrem uznesení o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a uznesenia o vyhlásení referenda o odvolaní starostu), o ktorých sa domnieva, že odporujú zákonu alebo sú pre obec zjavne nevýhodné. 

7. Postavenie a kompetencie starostu upravuje zákon o obecnom zriadení.

8. Starosta obce rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 

 

§ 8
Zástupca starostu

 

1. Starosta obce Branovo má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. 

2. Starosta obce môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. 

3. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. 

5. Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje zákon o obecnom zriadení.

 

§ 9
Komisie obecného zastupiteľstva

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Branove zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány.

2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. Každá komisia má najmenej 3, najviac 6 členov, pričom minimálne jeden z nich je člen zastupiteľstva. 

3. Komisie zasadajú podľa potreby, pričom zasadnutia komisií nie sú verejné. 

4. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

5. Predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje program schôdze, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok. 

6. Komisie sú poradným orgánom obecného zastupiteľstva na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a pre obec dôležitým investičným zámerom, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce. 

7. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. 

 

§ 10
Hlavný kontrolór obce

 

1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobností obce. Vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu (zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme).

2. Postavenie, pôsobnosť, funkčné obdobie, ako aj výkon funkcie hlavného kontrolóra sú vymedzené v zákone o obecnom zriadení a v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch.

3. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie:

a) poslanca obecného zastupiteľstva,

b) starostu,

c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,

d) iného zamestnanca obce,

e) podľa osobitného zákona.

4. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Kontrolór v obci Branovo vykonáva svoju funkciu na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je učený ako deň nástupu do práce. 

5. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

6. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný dvakrát ročne podávať správu o výsledkoch kontroly za uplynulé obdobie. 

7. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak:

a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,

b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,

c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch. 

8. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 

9. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. 

§ 11
Obecný úrad

 

1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva, starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom, je zložený zo zamestnancov obce. 

2. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. 

3. Obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje starosta. 

4. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu, ktorý vydáva starosta. 

5. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce v súlade so zákonom o obecnom zriadení. 

 

 

 

§ 12
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Branove

 

1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním a poslanci sú volení na obdobie štyroch rokov. Spôsob voľby poslancov určuje osobitný právny predpis. V obci Branovo je 5 poslancov. 

2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi. 

3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy. 

4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

5. Práva a povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva upravuje zákon o obecnom zriadení.

6. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov. 

 

§ 13
Riadenie obecnej samosprávy

 

1. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce majú originálnu, zo zákona a tohto štatútu pochádzajúcu pôsobnosť. Každý z nich má zodpovednosť za jej výkon a následky voči voličom, štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám v rozsahu, v ktorom je oprávnený konať.

2. Medzi obecným zastupiteľstvom a starostom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ich vzájomné vzťahy vymedzuje zákon a tento štatút. Pred voličmi sú rovnocenní partneri, pretože obidva orgány obce sú volené priamo voličmi. V rámci rešpektovania kompetencií obidvoch orgánov obce a sľubu starostu a poslanca obecného zastupiteľstva je vzájomná spolupráca obidvoch orgánov obce v rámci dobrých     mravov – vzájomné rešpektovanie, úcta a slušnosť.

3. Orgány zriadené obecným zastupiteľstvom v rozsahu svojej pôsobnosti majú zodpovednosť za jej výkon a následky voči obecnému zastupiteľstvu.

4. Zamestnanci obce (okrem hlavného kontrolóra obce) za svoju činnosť a plnenie úloh na obecnom úrade zodpovedajú starostovi. Pôsobnosť, organizáciu obecného úradu a ich pracovné činnosti upravuje organizačný poriadok obecného úradu.

 

§ 14
Vnútorné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek a zariadení

 

1. Vzťah starostu a obecného zastupiteľstva

a) Starosta je samostatným orgánom obce konštituovaný nezávisle od obecného zastupiteľstva a preto je v zásade od neho nezávislým. Obecné zastupiteľstvo ho nekonštituovalo a teda ho nemôže ani odvolať z funkcie.

b) Starosta obce nie je poslancom obecného zastupiteľstva. Zvoláva ho, predsedá mu, podpisuje jeho uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia obce, nemôže na jeho rokovaní hlasovať.

c) Zo vzájomných vzťahov starostu a obecného zastupiteľstva zákon ustanovuje, že starosta môže predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné návrhy a má právo veta voči jeho uzneseniam (okrem uznesení o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a uznesenia o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu), o ktorých sa domnieva, že odporujú zákonu alebo sú pre obec zjavne nevýhodné.

d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi:
I. plat a odmenu,
II. mzdové prostriedky pre zamestnancov obce,
III. vyhlasuje miestne referendum o odvolaní starostu.

2. Vzťah starostu a jeho zástupcu

Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať, okrem vecí majetkovoprávnych a pracovnoprávnych, ustanoví starosta v poverení zastupovaním starostu.

3. Vzťah starostu a hlavného kontrolóra

a) S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom starosta obce je povinný uzavrieť pracovnú zmluvu.

b) Starosta vytvára materiálne a technické podmienky na plnenie úloh hlavného kontrolóra.

c) Medzi starostom a hlavným kontrolórom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

4. Vzťah starostu a komisií

a) Prostredníctvom obecného úradu starosta zabezpečuje organizačné a administratívne veci komisiám obecného zastupiteľstva.

b) Medzi starostom a komisiami nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

5. Vzťahy medzi komisiami

a) Ukladať úlohy komisiám obecného zastupiteľstva môže len obecné zastupiteľstvo.
b) Predsedovia a členovia komisií sú postavení na rovnakej úrovni. Nie je medzi nimi vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

 

§ 15
Miestne referendum

 

1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce za podmienok ustanovených zákonom o obecnom zriadení.

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce ako aj zmenu názvu obce,
b) o odvolanie starostu (§ 13a, ods. 3 zákona o obecnom zriadení),
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.

3. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

 

§ 16
Zhromaždenie obyvateľov obce

 

1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce.

2. Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce:

a) ak o to požiada petíciou aspoň najmenej 30 % obyvateľov obce oprávnených voličov,

b) ak o to požiada 1/3 všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

3. Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obecného úradu, vyhlásením v obecnom rozhlase a na webovej stránke obce.

4. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezentačná listina prítomných obyvateľov obce.

5. Za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce môže zhromaždenie obyvateľov obce zvolať aj starosta obce. Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 3 a 4 tohto ustanovenia.

 

§ 17
Majetok obce

 

1. Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré nadobudne obec podľa zákona Slovenskej národnej rady o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení alebo ktoré nadobudne obec na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

2. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

3. Majetok obce možno použiť pre verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy.

4. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

6. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.

7. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Branove v  súlade s platnou právnou úpravou.

8. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia  s majetkom obce a zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

§ 18
Rozpočet obce

 

1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný každoročne najmenej na tri rozpočtové roky a schválený Obecným zastupiteľstvom v Branove.  Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

2. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na 15 dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu obyvatelia obce mohli vyjadriť, to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

3. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám, ako aj občanom žijúcich na tomto území. Zahŕňa tiež finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja.

4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky musí byť zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.

5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok. 

6. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie Obecný úrad v Branove.

7. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú uzávierku obce overuje audítor.

8. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný predpis.

 

§ 19
Všeobecne záväzné nariadenia obce

 

1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“). VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať VZN len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

3. Návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu VZN. Návrh VZN sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote.

4. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať VZN len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach.

5. Po schválení návrhu obecným zastupiteľstvom sa VZN musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením VZN na úradnej tabuli obce najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

6. VZN musia byť každému prístupné na obecnom úrade.

 

§ 20

Symboly obce Branovo

 

1. Obecné symboly sú:

a) erb obce Branovo,

b) zástava obce Branovo,

c) pečať obce Branovo.

 

§ 21

Erb obce Branovo

 

1. Erb obce tvorí v červenom štíte strieborný lemeš, sprevádzaný dolu po bokoch striebornými zlatostredými a zlatokališnými ružami a hore dvoma menšími ružičkami rovnakých tinktúr.

2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

3. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu.

4. Žiadosť musí obsahovať:

a) úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

b) obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia), potvrdenie o zaplatení poplatku.

5. Erb obce sa používa:

a) na pečatidle obce,

b) na insígniách starostu,

c) na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a vyznamenaní obce,

d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Branove,

e) na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,

f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

g) na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce,

h) na hlavičke úradnej korešpondencie obce a na písomnostiach vydaných obcou.

 

§ 22
Zástava obce Branovo

 

1. Zástava obce Branovo pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, žltej, bielej, červenej, bielej, červenej, bielej, žltej, červenej. Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

2. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

3. Zástavu obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, prípadne štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

4. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

5. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo [§ 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov].

6. Pri používaní troch vlajok, vlajky územnej samosprávy, štátnej vlajky a vlajky Európskej únie, ktorá je súčasťou vlajkovej výzdoby, sa štátna vlajka umiestňuje v strede, vľavo od nej z čelného pohľadu vlajka Európskej únie a vpravo od štátnej vlajky z čelného pohľadu vlajka orgánu územnej samosprávy.

7. Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

8. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a) zástava sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená, a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a podobne.

9. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 

§ 23
Pečať obce

1. Pečať obce Branovo je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom: OBEC BRANOVO.

2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach — udelenia  čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

3. Pečať uschováva starosta obce.

 

§ 24
Obecné symboly

 

1. Pri slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti významných osláv v obci, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a podobne, starosta obce používa obecné  insígnie – symboly: starostovskú reťaz, ktorá pozostáva zo stuhy a emblému s obecným erbom a s nápisom Branovo z jednej strany a z druhej strany štátny znak s nápisom Slovenská republika. 

 

§ 25

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

 

1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a) Čestné občianstvo obce Branovo,

b) Cenu obce Branovo,

c) Cenu starostu obce Branovo.

§ 26
Čestné občianstvo obce Branovo

 

1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Branovo (ďalej len „čestné občianstvo“). 

2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v materinskom jazyku vyznamenanej  osoby.

4. Slávnostné odovzdanie listiny o udelení čestného občianstva sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, prípadne iným vhodným spôsobom.

5. Podrobnosti pre udeľovanie uznaní obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 

§ 27
Cena obce Branovo

 

Cena obce Branovo (ďalej len „cena“) sa udeľuje za:

a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí,

c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov.

2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, prípadne aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

3. Cenu tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, dátum narodenia laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

4. Cenu slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.

5. Cena sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.

6. Cena sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

7. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

 

 

§ 28
Cena starostu obce Branovo

 

1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce. 

2. Cenu starostu obce Branovo tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

3. Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 10-krát.

§ 29

Kronika obce Branovo

 

1. Kronika obce Branovo  sa vedie v úradnom jazyku, prípadne v jazyku príslušnej národnosti.

2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú  v intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach  v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

 

§ 30

Zverejňovanie

 

1. Na zverejnenie oficiálnych informácií slúži úradná tabuľa. V obci sa nachádza jedna úradná tabuľa a to, pred budovou obecného úradu, je označená „Úradná tabuľa obce Branovo“.

2. Obvyklý spôsob zverejnenia je v obci zverejnenie na internetovej stránke a na úradnej tabuli. Obecný rozhlas je doplnkový informačný prostriedok, ktorý slúži na aktuálne oznamy obecnej samosprávy obyvateľom.

3. Obec má zriadenú internetovú stránku www.branovo.sk, na ktorej zverejňuje oficiálne informácie a dokumenty o svojej činnosti, aj informácie, ktoré môžu byť z pohľadu návštevníka stránky – najmä z pohľadu obyvateľa alebo návštevníka obce – užitočné a zaujímavé. 

4. Všeobecne záväzné nariadenia obce sú každému záujemcovi prístupné na požiadanie na obecnom úrade v tlačenej forme k nahliadnutiu a sú zverejnené aj na internetovej stránke obce. 

 

§ 31

Materská škola Branovo

 

1. Obec má zriadenú materskú školu Materská škola Branovo, ktorá je organizačnou zložkou obce bez samostatnej právnej subjektivity. 

 

 

§ 32

Obecná knižnica

 

1. V obci je zriadená obecná knižnica, ktorej úlohou je organizovanie, riadenie a zabezpečovanie výpožičky kníh a inej literatúry na uspokojovanie čitateľských záujmov a potrieb občanov obce. 

2. Obecná knižnica má pre plnenie svojich úloh zverených do užívania obecný majetok, ktorý predstavuje nebytové priestory v objekte budovy Materskej školy Branovo. Vnútorné zariadenie knižnice a knižný fond, ktorého účelovým určením je využitie pre čitateľskú činnosť občanov obce a rozvoj ich kultúrneho myslenia. Za riadne užívanie zvereného majetku, jeho zachovanie a ochranu zodpovedá vedúca knižnice. 

 

 

§ 33

Historická miestnosť „Dedičstvo našich predkov“

 

1. V obci bola zriadená historická miestnosť s názvom „Dedičstvo našich predkov“, ktorej úlohou je starostlivosť o zachovanie histórie obce Branovo a oboznamovanie s ňou žiakov, študentov a širokú verejnosť.  Zachytáva život našich predkov v dávnej minulosti ako žili a bývali, aké pracovné nástroje a pomôcky používali, ako sa obliekali.

2. Historická miestnosť má pre plnenie svojich úloh zverený do užívania obecný majetok, ktorý predstavuje nebytové priestory v objekte Materskej školy Branovo. Vnútorné zariadenie a historický fond, ktorého účelovým určením je využitie pre oboznámenie občanov obce s históriou obce a rozvoj ich domicilového povedomia a kultúrneho myslenia. Za riadne užívanie zvereného majetku, jeho zachovanie a ochranu zodpovedá pracovník Materskej školy Branovo. 

 

§ 34
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych udalostiach

 

1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. 

2. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti obec postupuje podľa vypracovaného plánu ochrany obyvateľstva obce a v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

 

§ 35

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

 

 1.  Veci spoločného záujmu obce Branovo a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.

2. Obec môže spolupracovať s inými obcami a mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, ako aj zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

3. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.

 

§ 36
Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1. Štatút obce Branovo  je  základnou  právnou  normou  obce. Všetky  všeobecne  záväzné nariadenia  obce, uznesenia  obecných  orgánov a iné  organizačné predpisy obce musia byť v súlade  s týmto  štatútom.

2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Branove  3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

3. Štatút obce Branovo bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Branovo dňa 13.02.2019, uznesením č. 10/2019.

4. Štatút obce Branovo nadobúda účinnosť uplynutím 15 dní od jeho vyvesenia.

5. Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Branovo sa ruší Štatút obce Branovo schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.09.2015. 

 

 V Branove dňa 13.02.2019

 

2 prílohy

                                                                           Ing. Andrea Šulíková v.r.

starostka obce 

Príloha č. 1

Erb obce Branovo

Erb

Príloha č. 2

Zástava obce Branovo

Zásrava

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušan

Zajtra má meniny Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.